artwebindex
agenda
 
Carole DEKEIJSER    
   

FR – NL – EN

FR – Née à Bruxelles en 1959. Peintre, illustratrice scientifique et philosophe.

Selon ses propres dires, Carole Dekeijser aurait pu se développer en sciences, dans la recherche pure, avec le même plaisir mais peut-être pas avec la même satisfaction. Si, après avoir abordé la kinésithérapie qu’elle ne pratiqua pas, elle choisit l’art comme métier, c’est parce que c’est le seul qui lui permette de transmettre sans trahir, une intuition d’ordre métaphysique ou autre. Ancienne illustratrice scientifique, Carole Dekeijser travailla dans le service de recherche médicale de l’Université de Louvain-la-Neuve, pour le service de biologie de l’Université Libre de Bruxelles, pour la section neurologique de l’hôpital militaire ainsi que pour la société pharmaceutique Parke and Davis. Plus tard, pour travailler en famille, elle entra en qualité d’illustratrice publicitaire et scientifique dans l’entreprise TTT-Styling-Design, la dernière des entreprises créées par son époux, spécialement pour elle. Parallèlement à cela, l’Institut Royal des Sciences Naturelles, la chargea de participer à l’élaboration de leurs plus importantes expositions. En 1999, elle quitte les institutions scientifiques tout en restant en contact avec leurs chercheurs. Elle se consacre désormais exclusivement à sa peinture. . Pour travailler sa concentration, elle se passionne pour le tir à l’arc et les armes de poing de gros calibre. La pratique de multiples arts martiaux lui fit aborder les conceptions philosophiques orientales de l'univers. . Le travail de l’artiste peintre Carole Dekeijser va à l’encontre des modes et des concepts actuels. Ses œuvres reflètent toujours une extraordinaire maîtrise et une volonté d’extrême finition. . Quasi tous ses tableaux demandèrent plusieurs mois de travail. Un en particulier, qui en demanda huit à raison de dix heures par jours, week end et jours fériés compris, ceci sans compter le temps de préparation en collecte d’informations : les démarches en bibliothèques et les trois mille kilomètres de visites de sites divers. Comme les maîtres anciens, l’artiste se plaît à truffer ses œuvres figuratives de symboles. Ses œuvres abstraites sont travaillées avec tant de minuties qu’elles en deviennent presque figuratives. . Pour cet artiste, un abstrait est expression d’une pensée concrète et le figuratif est expression d’une pensée abstraite. . La fréquentation de chercheurs de tout bord fait en sorte que son approche de l’art et, en corollaire le contenu de ses œuvres, sont spécifiques à des sources d’inspirations, intrinsèquement différentes de beaucoup d’autres artistes. Ceci sans aucun jugement de valeur. . Carole Dekeijser créa et préside l’ASBL École Mosane - Scola vallis et orarum Mosae. Cette association a pour but de restaurer les rôles philosophiques et socioculturels de certains Artistes dans la société à l’instar de ceux du moyen-âge. Elle a pris la direction de l’association Cherchez l’artiste qui crée des événements artistiques et recherche de nouveaux talents. Par l’entremise du groupe « Mens-Sana », Carole Dekeijser élabore également des conférences à caractère scientifique et des tables de conversation. Initiatrice du mouvement « Les enfants galeristes » elle aide des actions didactiques débutant aux niveaux maternels et primaires en vue d’apprendre aux enfants à créer eux-mêmes des événements culturels destinés au grand public. Carole Dekeijser est responsable des cours des Ateliers Mosans de Celles.

 

NL - Carole Dekeijser - Kunstschilder, - Wetenschappelijke tekenares, - Filosofe - Voorzitster van : Mosan School Scola vallis et orarum Mosae - Bestuurder van : Hooglerares van Mosans Schildersatelier van Celles - Bestuurder van de vereniging Mens Sana - Bestuurder van Cherchez l’Artiste. - Carole Dekeijser (Carole Dekeyser) studeerde tegelijkertijd grafische kunsten, de schrijfkunst, het theater en zangkunsten. Altijd behaalt ze hetzelfde succes. - . Haar beroepsleven begint zij als wetenschappelijke tekenares bij professor Haumont van de medische faculteit van het UCLLN. . In 1980 behoefende ze verschillende vechtsporten : aikido, kenjutsu, bojutsu en judo. Ze is ook een begaafd pistoolschutter. . In 1990 werkte Carole Dekeijser (Carole Dekeyser) voor de biologiedienst van de franstalige Vrije Universiteit Brussel, illustreerde vele wetenschappelijke boeken, o.a. voor de dienst neurologie van het Militair Hospitaal en voor het pharmaceutisch bedrijf Park-Davis. . Om in familieverband te kunnen werken, werd ze tekenares in TTT- Styling-Design - de laatste onderneming van haar man, die deze maatschappij voor haar oprichtte. . Ze schilderde op autocarosserieën, tekende voor kinderboeken et gaf les in het werken met de verfspuit aan professionele illustrators. . Terzelfder tijd, vroeg de heer Daniel Cahen, directeur van het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen van België, haar om een belangrijke tentoonstelling over de evolutie te verluchten. . Het buitengewone succes motiveerde de directie om haar deelname te vragen aan alle grote wetenschappelijke manifestaties van het Instituut. . In 1999 verlaat Carole Dekeijser (Carole Dekeyser) het Koninklijk Instituut om zich uitsluitend aan haar kunst te wijden. . Door haar opleiding en haar professionele en vriendschappelijke relaties komt zij in aanraking met vele wetenschappers en filosofen en anderen, waarmee zij hun passies en ontdekkingen deelt. Via de vechtsporten judo, aïkido, aïkiken, bojutsu en aïkijutsu, bestudeert zij de antieke en nieuwe oosterse filosofieën om ze met de onze te vergelijken. . Carole Dekeijser (Carole Dekeyser) verzamelt allerhande documenten, die als referentie dienen voor al haar werken. Die voortdurende leergierigheid helpt haar bij het uitoefenen van haar beroep omdat zij een buitengewone nauwkeurigheid nastreeft. . Deze technische strengheid bevredigt haar niet. Ze zoekt naar een intellectuele denkkunst, vergelijkbaar met de menselijke wetenschappen en, waarom niet, de toegepaste ? . Haar voortdurende scheppingsdrang, rustig en meestal vrolijk, voedt zich door die culturele en professionele verworvenheden. . Door haar passie voor de metafysica zijn haar werken werelden die alle thema's weespiegelen van haar discussies en persoonlijke opzoekingen. Al haar schilderijen zijn in acrylverf. . - Carole zeg : Ik houd van het schilderen naar het beeld van het heelal: Grote ingewikkeldheid die een grote eenvoud verwekt Grote strengheid die een grote vrijheid verwekt Grote moeilijkheid die een ogenschijnlijk groot gemak verwekt. - Al mijn schilderijen spruiten voort uit een voorafgaande overdenking, een boeiende conferentie, een gesprek met mijn echtgenoot of vrienden. - De wetenschapper zeg ons hoe iets werkt, de kunstenaar, net als de filosoof, moet ons zeggen hoe dat te beleven. - how to live it… Om dat te verwezenlijken is een uitgebreide cultuur nodig; men moet hardnekkig blijven werken om dat niveau van techniek te bereiken dat toelaat om haar in het onderbewustzijn te herbergen. . De kunstenaar, die deze weg heeft gekozen, moet zichzelf altijd in vraag stellen en voortdurend de controle behouden over zijn evolutie, zowel intellectueel als technisch. . Deze kunstenaar zou zich moeten verplichten op hetzelfde peil te staan als de wetenschappelijke vorser, de socioloog of de filosoof. Behalve een getuigenis, zou hij oplossingen moeten geven of helpên om er te vinden. Hij Is van zijn tijd, hij moet in de tijd zijn. Zou men durven beweren dat hij een deeltje van die tijd is ? . Indien het de hedendaagse kunst niet is, laten wij hopen dat zij die van morgen zal zijn. Indien het wél zo is, zal morgen weelderig zijn ... Als het is niet tegewoordige tijd, Hopen men dat morgen zal zijn. . . Carole Dekeijser is verantwoordelijk voor de Ateliers Mosans, waar zij zich omringt door veeleisende kunstenaars en toekomstige kunstenaars die de basistechnieken willen verwerven die hun zullen toelaten om zich te ontdoen van iedere belemmering teneinde hun meest complexe betrachtingen te verwezenlijken. . Dit atelier is de basis van een Scola die onderzoekers, kunstenaars, stylisten, humanisten en wetenschappers van Frankeijk, België en Nederland zal verenigen om een levenskunst aan te bieden die de verschillende menselijken kwaliteiten verenigen die diep in ons sluimeren. . De Ateliers Mosans de Celles zijn gevestigd in een oude abdij van de negende eeuw, In een oude stadskern die de Romeinen CELLIA noemden. Nu heet het : CELLES . Eén van de mooiste dorpen van Wallonië en van Europa. . Gelegen in een prachtige natuur, omringd door unieke historische plaatsen. .

 

EN - Chairman of Mosan School Scola vallis et orarum Mosae Leading of the association Mens-Sana Leading of the association Cherchez l’Artist” Consellor of actions children’s exponent : .... Carole Dekeijser took up simultaneously graphic arts, writing, acting, classical singing (she has a dramatic soprano voice) with the same succes, as well on the personal as the audience level. She started her professional career as scientific designer in the department of medical research ran by Prof. Haumont at the UCL (Louvain University, Belgium). In 1980, she took aikido classes with, as intructor, the man who will later become her husband, Michel Evrard-Thøelen. . . In 1990, Carole Dekeijser worked in the biology department of the ULB (Brussels University) where she illustrated several scientific books for, among others, the neuro-psychiatric departement of the Brussels Military Hospital and the pharmaceutical company Park-Davis. . . To remain closer to her family circle, she joined TTT-Styling-Design, the last of the numerous companies created by her husband, as a commercial artist and scientific designer. During that time, she decorated car bodies, illustrated books for children and gave airbrush classes to professional designers. . . Along with these activities, Mr. D. Cahen, head of the Institute for Natural Sciences, asked her to illustrate a large exhibition on evolution. Its success exceeded all expectations because of the originality of the approach: mankind evolution was exclusively presented from a female point of view. Pleased with this succesful outcome, the management asked her to take part in all the major events organized by the institute. . On her husband's request, she left the Institute in 1999 to devote herself exclusively to painting. . . Thanks to her training, her career and her friends, she meets numerous scientists, philosophers and other people from various horizons with whom she shares their passions and discoveries. The practice of aikido, aïkijutsu, bojutsu and aikiken, both Japanese martial arts, got her in touch with the ancient Asian philosophical concepts of the universe, ideas that appear to be closer and closer to the scientific truth. . . Carole Dekeijser amasses documents of all kinds as reference material for her work. This insatiable analytical curiosity for all things considerably helps her attain the great rigor she longs for in the practice of her art. However, this approach doesn't fully meet her ideals. She aspires to an art that brings a reflection similar to human sciences or even engineering. . . Her permanent quiet creative drive, usually quite joyfull, finds its nourishment in her cultural and professional backgrounds. Fascinated by metaphysics, her paintings depict universes reflecting all the subjects she broaches in her discussions and her personal research. . . All the paintings are made in acrylic paint . . Carole : I love painting in the way the universe works: A large complexity creating a great simplicity A large rigor creating a great freedom A large difficulty creating an apparent easiness A figurative art basis of an abstract thinking . . All my paintings originate in a preliminary meditation, a fascinating lecture, a discussion with my husband or friends. . . The scientist tells us \"how it works\", the artist, like the philosopher, should tell us how to live it. . . To do so, a large knowledge is needed; dedicated work is essential to reach such a technical quality that you can allow yourself to leave it to your subconscious. The artist engaged on this path must constantly question himself and always remain in control of his intellectual as well as technical evolution. . . This artist would have to make it a rule to be on the same level as the scientist, the sociologist or the philosopher. . . In addition to a testimony, he should bring answers or help find some. He is of his time, he must be in time. Could we say he is a fragment of this time ? . If it is not today's art, let's hope it will be tomorrow's. . If it's the case, tomorrow will be rich… Carole Dekeijser is in charge of Les Ateliers Mosans, a workshop gathering \"demanding\" artists and prospective artists. They study basic drawing and painting techniques to free themselves from any restraint preventing them from reaching their more complex ambitions. . . This workshop is part of a larger project involving the foundation of a Mosan school that will bring together researchers, artists, designers, humanists and scientists from France, Belgium and the Netherlands. The purpose of this school is to offer a way of living putting together the multiple dormant human qualities hidden deep inside us. . . Located in an abbey founded around 800 AD, in a town named by Romans : CELLIA and is called nowadays : CELLES. . One of the most beautiful villages of Wallonia and Europe. . In a gorgeous countryside studded with unique historical places.

 

 

Expositions

2007 Du 2 mars au 7 avril : Exposition au Cercle Littéraire de Huy, Grand Place à Huy.

2007 Le 24 mars (date à confirmer) conférence au Cercle Littéraire de Huy : Les codes et leur lecture : En collaboration avec monsieur Bao Long Dan Van, mathématicien, madame Valérie Lamesch, philosophe, et Carole Dekeijser, artiste-peintre.

2007 En Mai : Exposition prévue à Tour et Taxis à Bruxelles

2007 En Juin : Organisation : Rotary Club : Participation à une exposition d'ensemble au château de Ham sur Heure

2007 En août : La semaine du 15 août : Exposition d'ensemble en compagnie d'artistes étrangers dans le cadre des festivités du l'agglomération du village de Celles

2007 En septembre : Exposition d'ensemble : Dinant-Montmartre organisé par Monsieur Lurquin, encadreur à Dinant.

2007 En octobre : exposition d'ensemble au Prieré d'Enseremme

2007 En Décembre à Lubbeke (Leuven) : Carole Dekeijser exposera à Lubbeke-Linden, à l'entreprise PBE - 126 Diestsesteenweg, 310 Linden - du vendredi 14 décembre 2007 au dimanche 10 fevrier 2007 inclus. Nous invitons les visiteurs du présent site au vernissage de l'exposition qui aura lieu le vendredi 14 décembre dès 20h. La firme PBE expose des artistes de renom depuis 22 ans.

2007 De 2003 à 2007 :

2006 Juillet et août : chateau de Spontin

2006 Mention dans la revue : L'Eventail

2006 2 interventions radio : RTBf

2006 Chateau de Spontin (exposition d'ensemble)

2005 Galerie G.Loft

2005 Ermitage Saint Hadelin CELLES (exposition d'ensemble)

2005 Abbaye d'Aulne (Rotary)

2005 Dinant Montmartre (exposition d'ensembe)

2005 Galerie Esquisses Rochefort

2005 3 reportages : journal Vers l'Avenir

2004 Ermitage Saint Hadelin CELLES (exposition d'ensemble)

2003 Ermitage Saint Hadelin CELLES (exposition d'ensemble)

1998 Galerie Kettelbuters Bruxelles.

1996 Palmarès Renaissance Mons

1995 Palmarès renaissance Liège

1994 Palmarès Renaissance Bruxelles

1993 expositions : Institut Royal des Sciences Naturelles

1992 expositions : Institut Royal des Sciences Naturelles

1992 expositions : Institut Royal des Sciences Naturelles

1991 expositions : Institut Royal des Sciences Naturelles

 

Coordonnées

Rue Joseph Garnier 6

B-5562 Custine

Tél: +32 (0) 82.222.442

 

Contact et liens
 
 
http://www.peintre-philosophe.be
 
galerie